Nyheder

16-04-2023

Vedtægter for Gjerrild-Bønnerup idrætsforenings støtteforening


Vedtægter for Gjerrild-Bønnerup idrætsforenings støtteforening

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er Gjerrild-Bønnerup Idrætsforenings Støtteforening, og den er stiftet 7. februar 1981.
Stk. 2: Støtteforeningens hjemsted er Norddjurs Kommune.

§ 2 Formål
Stk. 1: Støtteforeningens formål er at yde støtte til Gjerrild-Bønnerup Idrætsforening, såvel praktisk som økonomisk. Foreningen kan dog også yde støtte til andre almennyttige formål i Gjerrild og Bønnerup. For at opfylde formålet kan støtteforeningen gennemføre egne aktiviteter. Sådanne aktiviteter kan være praktiske arbejdsopgaver, gennemførelse af aktiviteter og afholdelse af arrangementer. Støtteforeningen kan endvidere yde Gjerrild-Bønnerup idrætsforening bistand i lignende situationer.
Stk. 2: Støtteforeningens formål er almennyttigt, da foreningen gennem sine aktiviteter skaber grundlag for at støtte Gjerrild-Bønnerup Idrætsforening, hvorimod det ikke er et formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser.

§ 3 Støtteforeningens organisatoriske selvstændighed
Støtteforeningen er en selvstændig juridisk enhed. Støtteforeningen støtter Gjerrild-Bønnerup Idrætsforenings aktiviteter, men har ingen indflydelse på ledelsen af Gjerrild-Bønnerup Idrætsforening.

§ 4 Medlemsforhold
Stk. 1: Som medlemmer af støtteforeningen kan alle interesserede, herunder også virksomheder optages. Bestyrelsen kan dog afslå en anmodning om medlemskab, såfremt saglige grunde måtte tale herfor.
Stk. 2: Udmeldelse sker efter regler fastsat af bestyrelsen. Ved kontingentrestance slettes medlemskabet automatisk.
Stk. 3: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

§ 5 Kontingent
Stk. 1: Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet kan differentieres efter behov.
Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.
Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

§ 6 Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er støtteforeningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel ved opslag på facebook, og lokale opslag. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest to uger før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.
Stk. 4: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
4) Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg til bestyrelsen
a) Valg af formand (i lige år)
b) Valg af kasserer (ulige år)
c) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer i lige år.
d) Valg af en suppleant hvert år.
7) Valg af en revisor hvert år.
8) Eventuelt
Stk. 5: Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der ved generalforsamlingens afholdelse er fyldt 15 år, og har været medlem i mindst to måneder. Er et medlem under 15 år, udøves stemmeretten af en forælder.
Stk. 6: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Stk. 7: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 8: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 11 og 12. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.
Stk. 9: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der ved generalforsamlingens afholdelse er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år.
Stk. 10: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når der skønnes behov herfor.
Stk. 2: Endvidere kan minimum en femtedel af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begære afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med angivelse af de punkter, der kræves behandlet.
Stk. 3: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers varsel. Såfremt indkaldelsen sker på baggrund af medlemskrav herom, skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter kravets fremsættelse.

§ 8 Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen består af 3 medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsen varetager støtteforeningens daglige ledelse. Gjerrild-Bønnerup Idrætsforening kan ansøge om støtte, men det er støtteforeningens bestyrelse, som beslutter hvilke formål i Gjerrild-Bønnerup Idrætsforening, der støttes.
Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Formanden og 1 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, og kassereren i ulige år. Der vælges én suppleant for et år ad gangen.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.

§ 9 Regnskab og revision
Stk. 1: Støtteforeningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 3: Stk. 3: Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor 1 år.
Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

§ 10 Tegningsret og hæftelse
Stk. 1: Støtteforeningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse på mere end 0 kr skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af støtteforeningen.
Stk. 3: Der påhviler ikke støtteforeningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler støtteforeningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§ 11 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 12 Opløsning
Stk. 1: Beslutning om støtteforeningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.
Stk. 2: Støtteforeningens formue tilgår Gjerrild-Bønnerup Idrætsforening eller anden almen nyttig formål. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.
Stk. 3: Til at forestå opløsningen af støtteforeningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

Grundet bortkomst af foreningens originale vedtægter er ovenstående vedtægter genskabt efter erindring og bedste evne.

Forelagt generalforsamlingen den

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost