Vedtægter

1. Foreningens navn er Gjerrild og Omegns Borgerforening, og dens formål er at virke for by og omegns interesser og gennem samkvem og arrangementer at knytte borgerne nærmere sammen.

2. Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

3. Foreningen står åben for enhver person. Virksomheder, selskaber, institutioner og andre, der ønsker at støtte foreningens arbejde, kan optages som støttemedlemmer.
Stemmeret ved generalforsamlingen har ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 3 og 4 medlemmer. Der vælges endvidere 2 suppleanter, hvis valg gælder for 1 år. Endelig vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen på valg skiftevis samt 1 revisorsuppleant for 1 år.

5. Bestyrelsen konstituerer sig efter den ordinære generalforsamling med formand, næstformand/sekretær og kasserer. De nævnte udgør tillige forretningsudvalget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Til udvalg med særlige formål kan bestyrelsen udtage medlemmer uden for denne.

6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i de lokale blade.

8. Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.
 4. Fastsættelse af årskontingent.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være
  tilsendt formanden senest ugedagen før afholdelsen.

9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten på bestyrelsens foranledning, eller når mindst 25 medlemmer - eller 1/3 af medlemmerne - skriftligt fremsender anmodning herom. Bekendtgørelse sker på sædvanlig vis, dog således at indkaldelsen skal bekendtgøres mindst en uge forud.

10. Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed. Stemmeafgivningen sker ved skriftlig afstemning.
Til ændring af vedtægten eller til beslutning om foreningens ophør kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt, og at mindst 2/3 afgiver stemme for vedtagelse. Såfremt halvdelen af medlemmerne ikke er mødt, indkaldes til ny generalforsamling, hvor endelig beslutning tages, uanset de mødtes antal.
Den opløsende generalforsamling træffer bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, der dog skal anvendes efter foreningens formål.
Endvidere skal generalforsamlingen sørge for, at der vælges en festkomité.

11. Borgerforeningen opbevarer de hidtil anvendte protokoller fra festkomiteens tid.
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost