Nyheder

03-11-2017

Referat fra købmandsgruppens ekstraordinære generalforsamling


Den 24. oktober 2017 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Købmandsgruppen Gjerrild Amba.

Dagsordenen bestod af følgende:
1. Valg af dirigent
2. Ændring af vedtægter

Vedr. pkt. 1: til dirigent valgtes Søren Stilling. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dirigenten konstaterede at 10 andelshavere med hvert 1 andelsbevis var mødt, samt 1 via fuldmagt.

Der var således 11 stemmer til stede på generalforsamlingen.

Dirigenten gav ordet til bestyrelsen.

Vedr. pkt. 2: Bestyrelsen redegjorde for ønsket om at ændre andelsselskabets vedtægter således, at der kan optages passive medlemmer med et reduceret indskud, hvor bestyrelsen fastsætter indskuddets størrelse. Passive medlemmer har ingen stemmeret. Det er en forudsætning for ændring af andelsselskabets vedtægter, at disse ændringer accepteres af Erhvervsstyrelsen.

Forslaget blev drøftet, og flere af de fremmødte gjorde gældende , at der er en risiko ved at give en mulighed for at støtte andelsselskabet via 2 beløbsstørrelser. Bestyrelsen gjorde gældende, at man blandt andet i unge familier, sommerhusejere samt enlige havde fået forespørgsler om, om det var muligt at støtte selskabets formål med et mindre beløb end indskudsbeløbet.

Der blev foretaget en afstemning, hvor 11 stemte for en ændring af selskabets vedtægter. Ingen stemte imod.

Da vedtægtsændringer kræver at 2/3 af andelsbeviserne er repræsenteret samt at forslaget vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer kan vedtægtsændringerne ikke gennemføres før der er afholdt endnu en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen indkalder snarest en sådan.

Som dirigent

Søren Stilling

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost