Nyheder

07-02-2019

Referat fra borgerforeningens generalforsamling 05.02.2019


Referat af Gjerrild og Omegns Borgerforenings generalforsamling 5 feb. 2019

Fra bestyrelsen er mødt: Inge, Dorte, Jens Peter, Torben og Lisbeth.
Desuden ca. 23 fremmødte.

Velkomst ved formand Jens Peter Stehr-Nielsen.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent:
Søren Stilling er valgt. Han konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt varslet og dermed gyldig og beslutningsdygtig.

2: Beretning ved formanden:
Jens Peter gennemgår aktiviteterne siden sidste generalforsamling. Herunder samarbejdet med menighedsrådet om flere foredrag, et samarbejde vi ønsker at fortsætte.  
Nye traditioner er julegåtur søndag før 1 adventssøndag samt julearrangement på bytorvet 1. søndag i advent.
Nye borde er indkøbt i år.
”Skovkassen” er nedlagt og dansegulvet er overdraget til Borgerforeningen. Det kan lejes for 500 kr.
Penge er brugt til at få lagt strøm ind i skovhuset, så der er strøm nok til opvarmning.
Trekanten ved byens flagstang er ryddet for gammel beplantning og ny beplantning er planlagt. Mindestenens tekst bliver malet op til foråret.
Bytorvet kommer forhåbentlig til at danne rammer for nye arrangementer som fx jam-session ol.
Borgerforeningen oplever at der er et godt samarbejde med byens øvrige foreninger
Efterskolen har været kritiseret for opkøb af mange ejendomme i byen. Borgerforeningen har haft flere møder med skolen, der ønsker at være en mere aktiv del af byens liv.
Borgerforeningen skal ses som hele byens talerør, hvor der er mulighed for at sætte sit præg på arbejdet med at fremme aktiviteter i byen og sætte byen på landkortet.
Åben by var en succes og vil blive gentaget i 2019
Bestyrelsen opkræver kontingent ved personligt fremmøde. Dermed får man mulighed for at sludder om byens aktiviteter.
Meget positivt at flere unge familier er flyttet til i de senere år, og børnetallet er stigende. De unge opfordres også til at søge indflydelse gennem arbejde i byens foreninger. Vi hører gerne om forslag til nye aktiviteter.
Opfordring fra formanden til at der kommer nyt blod til Tordenskjolds soldater, der trænger til aflastning.
Stor tak til alle der trofast bakker op og møder op som frivillig og som gæst. Uden Jer kunne man ikke have så aktiv en by. Stort tak også til hjemmesidens redaktør. Niels Krogh er for det arbejde blevet udnævnt som årets borger og modtager en købmandskurv og klapsalver.
Jens Peter meddeler, at han flytter til Polen i tre år fra 1. marts og derfor ønsker at neddrosle sit arbejde i bestyrelsen.
Kommentarer: Inga Klokkerholm fra menighedsrådet opfordrer til deltagelse om kirkens arrangementer, også en opfordring til de unge familier.

3: Regnskab:
Torben gennemgår regnskabet. 
Der udarbejdes ikke budget for foreningens aktiviteter.
Forslag om at lade en forsikringskyndig gennemgå foreningens forsikringsforhold, og vurdere om de er tilstrækkeligt dækket. Det er blevet pålagt bestyrelsen af få afdækket.
Underskuddet dækkes af egenkapitalen.

4: Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret: 100 kr/enlig og 200 kr/husstand

5: Valg af bestyrelse:
På valg er:
Inger Nordstrøm – genopstiller ikke
Lene Borg: Modtager genvalg
Dorte Arup: Modtager genvalg
Suppleanter:
Maria Terndrup: Genopstiller ikke
Jette Malthe-Bruun: Genopstiller, evt. som bestyrelsesmedlem

Desuden ønsker formand Jens Peter Stehr-Nielsen at udtræde af bestyrelsen pga. arbejde i udlandet. Ønsker dog evt. at opstille som suppleant.
Michael Jørgensen ønsker at stille op til bestyrelsen. Han præsenterer sig for generalforsamlingen.
Jette Malthe-Bruun ønsker at stille op til bestyrelsen. De vælges begge uden modkandidater.
Som suppleanter stiller følgende op: Mette-Marie Zacher og Jens Peter Stehr-Nielsen og vælges uden modkandidater.

6: Valg af revisor (revisor vælges for to år):
På valg er Per Høgh, der ønsker genvalg. Finn Lassen er fortsat revisor i et år.
Valg af revisorsuppleant:
På valg er Villy Hansen. Han modtager genvalg.

7: Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag er meddelt bestyrelsen.

8: Evt.
Connie: Glæde over den nye bænk ved Nordstranden. Hun opfordrer til et øget samarbejde med Grundejerforeningen ved Nordstranden.
Peder Ivan: Opfordrer til at sørge for at begge revisorer godkender regnskabet fremadrettet.
Vibe: Stiller spørgsmål til meningen med Skovhytten. Hvem kan bruge den og hvordan. Vi har ikke længere fri adgang til festpladsen, derfor har vores adgang til hytten ændret sig. Der arbejdes på at få et bedre samarbejde med skovejeren. Byens foreninger og skolen kan bruge hytten mod på forhånd at spørge skovejeren. Bestyrelsen formidler kontakten. Der vil være opkrævning af forbrug af hhv. vand, strøm og slitage, endnu ikke prissat. Det arbejdes der videre med i den nye bestyrelse.
Dorthe Lyk: Er med i Muleposeudvalget. Der ønskes flere medlemmer i udvalget. Muleposerne uddeles til nye borgere i byen som en velkomstgave. Henvendelse til Dorthe Lyk, Maria Volker og Lisbeth Nielsen. Dorthe er også med i ”Vandkants-Gjerrild”, der en gang imellem indkalder til stormøde. Desuden er hun repræsenteret i Landsbyklynge-fællesskabet. Hjemmeside er under udarbejdelse. Hun opfordrer til at de unge engagerer sig mere i arbejdet. Dorthe stiller sig til rådighed for yderligere informationer om diverse fællesskaber. Opfordring til at søge fonde til brug på bytorvet. Michael spørger sin kone Dorthe Hansen, om hun vil være behjælpelig (det er hendes fag)
Per Høgh: Per fortæller om tanker omkring beplantning/indretning af trekanten ved genforeningsstenen. Bl.a. tænkes der piksten, løgplanter og nye bænke. Der stilles spørgsmål til vedligehold. Knud Møller spørger, om kommunen vil bidrage med penge til projektet. Det er kommunens areal. Kommunen har tilsået arealet med græs, men kan ikke garantere, at de vil passe det med regelmæssig slåning. Forslag om ”pendlerbænke” på trekanten.
Heinrich spørger, om det er undersøgt om der er interesse for delebil/elbil. Der er interesse for at undersøge det, men der skal melde sig folk til at arbejde videre med det. Der er en projektgruppe under landsbyklyngefællesskabet, der er i gang med det, men de mangler folk til arbejdet. Man undersøger også muligheden for en app a la GoMore.
Henning Hansen opfordrer til, at man kontakter kommunen og beder dem om at få opmalet kilometerstenen i skoven samt ”autoværnene” i svinget ved ”Steggers Bro”


Referent: Lisbeth Møller

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost