Nyheder

07-03-2024

Referat fra generalforsamling i Gjerrild og omegns Borgerforening


Referat fra generalforsamling i Gjerrild og omegns Borgerforening
på Gjerrild kro den 5. marts 2024
Philip bød velkommen til de omkring 30 borgere som var mødt op. Mange flere var mødt op, end vi havde turde håbe på, så der måtte et ekstra bord til.
1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog igen i år Søren Stilling som selvfølgelig blev valgt.
2) Formandens beretning.
Philip berettede om de forskellige arrangementer som var blevet afholdt i 2023 samt de kommende arrangementer i 2024. Han fortalte også om nye tiltag såsom Gjerrild borgermøde, som bliver et tilbagevendende arrangement den 1. lørdag i november. Han fortalte også om de spirende nye tiltag i byen bla. arbejdet med mere biodiversitet.
Der blev også sagt tak til både Niels Krogh for årelang tro tjeneste med at opdatere og vedligeholde hjemmesiden, samt til Henning Damborg for græsklipning og vedligehold af Hestehaven.
Begge modtog en lille erkendtlighed.
Begge arbejdsopgaver vil fremover varetages af andre. Hjemmesiden varetages fremadrettet af flere, hvorefter den skal gøres så brugervenlig, at de forskellige foreninger og udvalg selv kan gå ind og opdatere deres arrangementer og nye tiltag. Græsklipning og vedligehold af Hestehaven bliver i hvert fald det næste års tid varetaget af Peter Ivan Møller
Formandsberetningen blev godkendt uden kommentarer.
3) Fremlæggelse af regnskab.
Jette gennemgik regnskabet, de forskellige indtægter og udgifter med forklaringer til de enkelte poster. Vi kom ud af 2023 med et underskud på 15.069kr.
Der var enkelte spørgsmål fra forsamlingen som der blev svaret på, men ingen kritik så regnskabet blev godkendt.
4) Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent som blev vedtaget af forsamlingen.
5) Valg til bestyrelsen.
Jette Malthe-Bruun, Kræser og Carsten Jensen var på valg.
Jette og Carsten modtog genvalg. Kræser ville gerne ud af bestyrelsen og i stedet blev valgt Ken Møller, han blev valgt for 2 år
Valg af suppleanter, både Lone Juncher og Rasmus Sørensen var på valg og begge blev genvalgt.
6) Valg af revisor.
Torben Leth Andersen var på valg, han modtog genvalg
Valg af revisorsuppleant.
På valg var Willy Hansen, han havde givet tilsagn om, at han modtog genvalg – han blev genvalgt.
7) Behandling af indkomne forslag.
Borgerforeningen ved Philip fortalte om, at bestyrelsen stiller et forslag til tilføjelse til vedtægterne. Bestyrelsen vil gerne have tilføjet en ændring af tegningsreglen, så det fremover bliver formanden og kassereren, der kan underskrive dokumenter fra bla. banken, så man undgår at skulle indsamle underskrifter fra hele bestyrelsen, da det besværliggør arbejdsgangen.
Forslaget blev kun fremlagt, da halvdelen af medlemmerne skal være til stede, for at det kan besluttes på mødet, og det var de jo ikke. Men forslaget blev så fremlagt og kan nu komme til afstemning til næste generalforsamling.
8 ) Evt.
Henning takkede for erkendtligheden
Peder Ivan fremlagde et forslag til at der blev opsat en storkerede i området. Forslaget blev noteret af bestyrelsen
Kræser efterlyste derefter ejeren af en stork, der var blevet brugt i revyen. Mysteriet blev opklaret.
Generalforsamling blev lynhurtigt og på bedste vis overstået, og Søren Stilling takkede for god ro og orden.
Herefter blev der nydt hjemmebagte boller med diverse pålæg og ost, samt et overdådigt kagebord i bedste Gjerrild kro stil mens snakken gik lystigt.
En helt igennem god aften, hvor bestyrelsen var taknemmelig for det super fine fremmøde
På bestyrelsens vegne: Jette Malthe-Bruun

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost